Dva prvaka LKK i Gater Ivan Stritof i Vlado Marincevic

Dva prvaka LKK i Gater Ivan Stritof i Vlado Marincevic

Dva prvaka LKK i Gater Ivan Stritof i Vlado Marincevic