Donacije i subvencije

ls-zagrebacke-zupanije-120Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije u sklopu provođenja Programa unapređenja lovstva u lovištima Zagrebačke županije i ove godine raspisao je natječaj za dodjelu donacija i subvencija za projekte iz lovstva u županiji.
U prilogu su dajemo obrasce za zahtjeva za isplatu donacija i subvencija  te tekst Odluke i Natječaja za dodjelu donacija i subvencija u lovstvu na području Zagrebačke županije.

 Obrazac zahtjeva za dodjelu subvecija.pdf
 Odluka o subvencijama i donacijama.pdf

ls-zagrebacke-zupanije-120Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije u sklopu provođenja Programa unapređenja lovstva u lovištima Zagrebačke županije i ove godine raspisao je natječaj za dodjelu donacija i subvencija za projekte iz lovstva u županiji.
U prilogu su dajemo obrasce za zahtjeva za isplatu donacija i subvencija  te tekst Odluke i Natječaja za dodjelu donacija i subvencija u lovstvu na području Zagrebačke županije.

Opširnije i na web stranici Zagrebačke županije

 Obrazac zahtjeva za dodjelu subvecija.pdf
Odluka o subvencijama i donacijama.pdf
 Natjecaj_za_dodjelu_subvencija_u_lovstvu.pdf

Na temelju Odluke o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/10) Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu  subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih  novčanih sredstva za razvoj i unapređenje lovstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija i donacija) za slijedeće namijene:

  1. Unos pernate divljači u lovišta
  2. Unos zeca običnog u lovišta
  3. Umjetni uzgoj pernate divljači: fazana, trčke i zeca običnog
  4. Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači i od divljači,  te za štete na lovnotehničkim i lovnogospodarskim objektima
  5. Suzbijanje bjesnoće, odstrel lisica
  6. Izradu lovnogospodarske osnove
  7. Lovno streljaštvo
  8. Osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu
  9. Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih lovačkih domova i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači  (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, građevinska dozvola)

10.  Subvencija  za sprečavanje štete od divljači

11.  Izgradnju i adaptaciju objekata za obradu i  čuvanje mesa divljači

12.  Izgradnju i adaptaciju lovačkih domova

II. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu županijske subvencije i donacije te potrebna dokumentacija:

Korisnici županijske subvencije i donacije jesu lovozakupnici  i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta  ili državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog lovišta u Zagrebačkoj županiji), na području Zagrebačke županije, a nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije, te ispunjavaju i druge uvijete i kriterije iz ove Odluke.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije za razvoji i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti  iznosi  40.000,00 kuna.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske donacije  za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti  iznosi  120.000,00 kuna.

Županijska subvencija i donacija dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Odlukom o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji.

Pojedina županijska subvencija i donacija se korisnicima isplaćuje na žiro račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

Zahtjevi za subvenciju i donaciju se dostavljaju na županijskom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju  se prema redoslijedu  prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u proračunu Zagrebačke županije.

Obrazac zahtjeva će zainteresiranima biti dostupan u sjedištu Zagrebačke županije u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 72/V,  u uredu  Lovačkog saveza Zagrebačke županije u Zaprešiću, Ulica Matije Gupca 18, u sjedištima  Lovnih ureda u Zagrebačkoj županiji, kao i na službenoj internetskoj stranici  Zagrebačke županije; www.zagrebacka-zupanija.hr

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu županijsku subvenciju i donaciju neće se razmatrati.

Listu županijskih subvencija i donacija odobrava Župan Zagrebačke županije.

Ukoliko je korisnik županijske subvencije i donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih subvencija i donacija u narednih pet (5) godina.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom “Zahtjev za županijsku subvenciju i donaciju za … (navesti vrstu )”.

IV. Vrijeme trajanja natječaja: Natječaj je otvoren do 31. listopada 2010. godine, a za subvencije: za unos pernate divljači u lovišta i za unos zeca običnoga, za umjetni uzgoj pernate divljači i zeca običnoga  natječaj je otvoren do 30. studenoga 2010. godine, za izradu lovnogospodarske osnove  natječaj je otvoren do 30. rujna 2010. godine.

V. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, na broj telefona  6009-427, radnim danom isključivo od 9-12 sati.

Podrobnije o subvencijama i donacijama za razvoj i unapređenje lovstva kao i obrasce Zahtjeva možete dobiti na službenoj web stranici Zagrebačke županije; www.zagrebacka-zupanija.hr

 

Klasa: 232-01/10-01/05

Ur.broj: 238/1-08-10-2

Zagreb, 19. travnja 2010.