Najava: 16. Skupština Lovačkog saveza Zagrebačke županije

ls-zagrebacke-zupanije-130

U lovačkom domu LD „Srna“ Velika Gorica koji se nalazi u Kušancu u petak 14. svibnja održati će se 16. sjednica Skupštine Lovačkog Saveza Zagrebačke županije. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

U lovačkom domu LD „Srna“ Velika Gorica koji se nalazi u Kušancu u petak 14. svibnja održati će se 16. sjednica Skupštine Lovačkog Saveza Zagrebačke županije. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela Skupštine
  1. Radnog predsjedništva
  2. Verifikacijske komisije
  3. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Verifikacija mandata – utvrđivanje kvoruma
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Prihvaćanje zapisnika sa 15. Skupštine LS Zagrebačke županije
 6. Podnošenje izvještaja:
  1. Izvršnog odbora o radu LS Zagrebačke županije u 2009. g.
  2. Izvještaj o materijalno financijskom poslovanju Saveza u 2009. godini
  3. Izvještaj o radu predstavnika Saveza u tijelima HLS-a
  4. Izvještaj Nadzornog odbora
 7. Rasprava o izvještajima i njihovo prihvaćanje
 8. Rasprava i prihvaćanje
  1. Programa rada Saveza za 2010. godinu
  2. Plana prihoda i rashoda za 2010. godinu
 9. Molbe i žalbe
 10. Različito

Lovaki-dom-Kusanec-686

Lovački dom  Kušanec nalazi se na cesti Velika Gorica – Kravarsko neposredno uz lateralni kanal i pilanu – vidi kartu u prilogu.