110.a. Predsjednik Marinko Šebečić predaje prelazni pehar Stjepanu Kirinu – 1. mjesto ekipno