ODRŽAVANJE SKUPŠTINA – ODGOVOR MINISTARSTVA UPRAVE NA UPIT HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA

From: kontakt-uprava [mailto:kontakt-uprava@uprava.hr]
Sent: Friday, April 10, 2020 12:06 PM
To: hls@hls.t-com.hr
Subject: Odgovor: održavanje skupština lovačkih društava- upit, hitno

 

Poštovani,vezano za Vaš upit, koji se odnosi na održavanje sjednica redovnih/izbornih skupština lovačkih društava (udruga), dajemo sljedeći odgovor:

Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), člankom 13. stavkom 1., propisano je da udruga ima statut. Nadalje, stavkom 3. istog članka Zakona, propisano je da statut udruge, između ostalog, sadrži i odredbe o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata.

Odredbom članka 19., između ostalog, propisano je da osoba ovlaštena za zastupanje udruge dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (dalje u tekstu: nadležno upravno tijelo) koje vodi registar udruga.

Odredbom članka 22. stavka 3. Zakona, propisano je da se udruge upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Stavkom 4. istog članka Zakona, u bitnome, je propisano da je registar udruga središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

Vezano za promjenu podataka, člankom 27. Zakona, u bitnome, je propisano da osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom upravnom tijelu zahtjev za upis promjena, te da se, između ostalog, zahtjevu prilaže i zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar udruga.

Slijedom iznesenoga, proizlazi da je statutom svake pojedine udruge određen način sazivanja i način odlučivanja na sjednicama skupština. Isto tako, proizlazi da valjanost sazivanja i održavanja sjednica skupština pojedinih udruga,  utvrđuje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.

Stoga Vas upućujemo da se pojedine lovačke udruge prilikom sazivanja i održavanja sjednica svojih tijela pridržavaju odredbi svojih statuta, a u slučaju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za upis promjena podataka iz članka 27. Zakona, mogu se obratiti nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.

 

S poštovanjem,

Ministarstvo uprave

 

 

LSZŽ,travanj 2020.